Obiecane to jest :) Dzisiaj…

Obiecane to jest 🙂
Dzisiaj przedstawiam mój mały poradnik na temat odrolnienia działek. Wpis podzielę na dwa z uwagi na dość dużą ilość tekstu, a ciężko tu o jakieś tl;dr. W pierwszej części opisze ogólne informacje, które pomogą w zrozumieniu tematu oraz etap uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntu na cele nierolnicze. W drugiej części opiszę wyłączenie z produkcji rolnej wraz z opłatami i małymi przykładami.

Wszystkie sprawy dotyczące odrolnienia opisuje Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dn. 3 lutego 1995r. (Dz. U. 1995 Nr 16 poz. 78)

INFORMACJE OGÓLNE

Co to jest grunt rolny?
Grunt rolny- poza najpopularniejszym oznaczeniem terenów ornych, gdzie bezpośrednio prowadzi się uprawy są to także m.in. tereny łąk, pastwisk, tereny pod oraz w bezpośrednim otoczeniu budynków przeznaczonych dla produkcji rolnej, tereny pod stawami i innymi zbiornikami wodnymi dla potrzeb rolnictwa, rodzinne ogródki działkowe i inne.
Na mapach grunty rolne są oznacza poprzez poprzez literę R (rolne), Ł (łąki) lub Ps (pastwiska), a za nią grecka cyfra oznaczająca klasę użytku, np. RIIIb, PsVI, ŁIV itd.

Jak dowiedzieć się czy na terenie obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego?
By dowiedzieć się, czy na danym terenie obowiązuje MPZP należy udać się do Urzędu Gminy i po prostu zapytać lub poszukać w internecie w Systemach Informacji Przestrzennej dla danej gminy.

Jak czytać Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego?
Najlepiej rozpocząć od załącznika graficznego, na którym musimy zlokalizować naszą działkę, następnie ustalić jakie oznaczenie zostało przypisane do terenu (jednostki bilansowej), w którym nasza działka się znajduje.
Może to być np. MN – mieszkaniowa niska, MW – mieszkaniowa wysoka, MN/U – mieszkaniowa z dopuszczeniem usług, U – usługowa, P – produkcyjne, R – rolna itd.
Nasza nazwa może brzmieć, np. 23MN/U, 4U, 1MN itd.
Przechodzimy do części opisowej i szukamy rozdziału „Ogólne ustalenia planu” (Może to brzmieć odrobinę inaczej). Tam znajdziemy przede wszystkich wyjaśnienie obowiązujących oznaczeń w planie. Oprócz tego możemy tu znaleźć ogólne wymagania dla całego terenu objętego planem. Mogą to być ogólne nakazy i zakazy, jak np. minimalna powierzchnia terenów zielonych, zakaz lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków, kształty dachów itp.
Następnie przechodzimy do rozdziału ustalającego szczegółowe wymagania dla działek w naszej jednostce bilansowej. Tu mamy doprecyzowanie pozostałych wymaganych parametrów projektowanej zabudowy. Po takiej analizie będziecie pewni co można na danej działce wybudować.

Wniosek o warunki zabudowy
Na terenach, gdzie nie ma obowiązującego MPZP, aby wybudować budynek musimy wystąpić o warunki zabudowy. Wniosek o WZ składa się do Wójta, Burmistrza lub Prezydenta. We wniosku określamy podstawowe parametry projektowanej przez nas zabudowy: funkcję, podstawowe gabaryty budynku, powierzchnia zabudowy, sposób zaopatrzenia w media, działka nie potrzebuje zgody na zmianę przeznaczenia gruntu itd.
Pozytywna decyzja uwarunkowana jest szeregiem warunków do spełnienia, np. dostęp do drogi publicznej, dostęp do mediów i co najważniejsze spełniona jest zasada „dobrego sąsiedztwa”, czyli „co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu”.

PROCEDURA ODROLNIENIA DZIAŁKI
Odrolnienie działki to zmiana funkcji działki z rolnej (R, Ł, Ps) na budowlaną (B lub Br). W zasadzie odrolnienie gruntu zawsze można podzielić na dwa etapy:
I. Zmiana przeznaczenia gruntu – uzyskanie zgody na przekształcenie gruntów na cele nierolnicze
II. Wyłączenie z produkcji rolnej – faktyczne wyłączenie gruntów i ewentualne ustalenie opłat z tego tytułu
Te etapy występują zawsze, choć zazwyczaj Inwestor może w ogóle nie być świadomy tego, ponieważ przy pewnych warunkach może się okazać, że nie musimy nic robić, a spokojnie wybudujemy budynek na działce. Ale dokładniej o tym niżej.
W tekście dla uproszczenia będę pisał jedynie o gruntach oznaczonych jak R z pominięciem Ł, Ps, ale dla nich procedura jest identyczna.

I. ZMIANA PRZEZNACZENIA GRUNTU NA CELE NIEROLNICZE
Na początek musimy pamiętać, że na cele nierolnicze można przeznaczać grunty oznaczone jako nieużytki lub w razie ich braku grunty o najniższej przydatności. Stąd wynika, że łatwiej uzyskać zgodę na zmianę przeznaczenia gruntu dla niższych klas bonitacyjnych gruntu. Zmiany przeznaczenia gruntu dla klas RI – RIII wymagają zgody właściwego ministra do spraw rozwoju wsi, grunty RIV – RVI takiej zgody nie wymagają.

Poniżej opisze trzy sytuacje, które mogą wystąpić przy zmianie przeznaczania gruntu na cele nierolnicze.
1. Działka znajduje się na terenie objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP)
Sprawdzamy przeznaczenie jednostki bilansowej, w której znajduje się nasza działka. Jeżeli nasza działka znajduje się w innym oznaczeniu niż grunty rolne to w zasadzie pierwszy etap – zmiany przeznaczenia gruntu – mamy za sobą. Został on wykonany przez Gminę na etapie sporządzania MPZP. Uzyskali oni już niezbędne zgody. Możemy przejść do drugiego etapu.
Co jeśli nasza działka znajduje się na obszarze, który jest w jednostce bilansowej, której przeznaczeniem jest produkcja rolna? W zasadzie możemy jeszcze spróbować zmienić zapisy MPZP. W tym celu należy złożyć wniosek do Wójta, Burmistrza lub Prezydenta o zmianę przeznaczenia gruntu w MPZP. Wniosek trzeba uzasadnić. Po spełnieniu formalnych wymogów takiego wniosku gmina przystępuje do analizy wniosku i całej procedury zmiany MPZP. Niestety procedura ta wygląda jak przy uchwalaniu całkowicie nowego MPZP dla danego terenu i może trwać latami. Przy klasach RI do RIII nasz wniosek zostaje przekazany do ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, który musi wyrazić zgodę na taką zmianę Ostatecznie nasz wniosek może zostać nieuwzględniony. Jest to procedura czasochłonna i niepewna.

2. Działka znajduje się w granicach administracyjnych miasta
Jeżeli nasza działka znajduje się granicach miasta to przeznaczenie gruntu jest z mocy ustawy określone jak nierolnicze. Nie ma potrzeby zmiany przeznaczenia gruntu. Oczywiście w przypadku braku MPZP, musimy wystąpić o warunki zabudowy.

3. Działka znajduje się poza miastem i jest nieobjęta MPZP
Jeśli nasza działka znajduje się na terenie, gdzie nie ma obowiązującego MPZP, by zmienić przeznaczenie gruntu na cele nierolnicze. Musimy wystąpić o warunki zabudowy (WZ). Jednym z kryterium wydania pozytywnej decyzji jest fakt, że działka nie wymaga zgody na zmianę przeznaczenia gruntu na cele nierolnicze, czyli są to klasy RIV – RVI. Jeżeli posiadamy taką klasę na działce i spełnimy pozostałe wymagania to uzyskamy decyzję o WZ i zgodę na zmianę przeznaczenia gruntu.
Co jeśli nasza działka posiada klasę ziemi RI – RIII? Musimy mieć zgodę ministra właściwego do spraw rozwoju wsi. Składa się wniosek Wójta, Burmistrza czy Prezydenta opisując o jaką nieruchomość gruntową chodzi i uzasadniając, dlaczego chcielibyśmy go przeznaczyć na cele nierolnicze. Jako argument można byłoby posłużyć np. faktem, że teren z racji ograniczeń nie jest już aktualnie wykorzystywany rolniczo. Jednakże rozmawiałem kiedyś z urbanistą, który opracowuje decyzje o warunkach zabudowy dla jednej z gmin i stwierdził, że choć jakaś droga jest, to jest stosunkowo trudno uzyskać tę zgodę. Można przyjąć, że w większości przypadków nic nie zbudujemy na takiej nieruchomości.

Chyba, że….

No właśnie istnieje jeszcze jeden sposób. Jest szansa na uzyskanie warunków zabudowy bez zgody właściwego ministra do spraw rozwoju wsi po spełnieniu ŁĄCZNIE następujących warunków:
1) co najmniej połowa powierzchni każdej zwartej części gruntu zawiera się w obszarze zwartej zabudowy;
2) położone są w odległości nie większej niż 50 m od granicy najbliższej działki budowlanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
3) położone są w odległości nie większej niż 50 metrów od drogi publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
4) ich powierzchnia nie przekracza 0,5 ha, bez względu na to, czy stanowią jedną całość, czy stanowią kilka odrębnych części.
Obszar zwartej zabudowy to obszar wyznaczony przez obwiednię prowadzoną w odległości 50 m od zewnętrznych krawędzi skrajnych budynków tworzących zwartą zabudowę lub po zewnętrznych granicach działek, na których położone są te budynki, jeśli ich odległość od tych granic jest mniejsza niż 50 m.
Zwarta zabudowa to zgrupowanie nie mniej niż 5 budynków, za wyjątkiem budynków o funkcji wyłącznie gospodarczej, pomiędzy którymi największa odległość sąsiadujących ze sobą budynków nie przekracza 100 m
Jeśli cała obszar działki spełnia te warunki to dostaniemy pozytywną decyzję o WZ i zgodę na zmianę przeznaczenia gruntu.
A co jeśli tylko część działki spełnia ten wymóg? Możemy wystąpić o warunki zabudowy na właśnie tę część i też powinniśmy dostać WZ. Należy przy tym pamiętać, by na fragmencie tej działki móc spełnić wymagania dotyczące zagospodarowania terenu, w szczególności maksymalnego procentu powierzchni zabudowy czy minimalnej powierzchni terenów zielonych. Tereny działki pozostające jako rolne NIE SĄ terenami zieleni urządzonej.

OPŁATY
Wydanie warunków zabudowy dla budownictwa mieszkalnego jest zwolnione z opłat skarbowych. Jeśli, jesteście właścicielami lub użytkownikami wieczystymi, a interesuje was inna zabudowa niż mieszkaniowa to koszt opłaty skarbowej za wydanie WZ wynosi 107zł. Niestety dla osób, które nie są właścicielami, a chcieliby uzyskać WZ opłata skarbowa została podniesiona do 598zł. W tym przypadku dotyczy również budownictwa mieszkaniowego.
Jeśli działacie przez pełnomocnika to należy zapłacić 17zł opłaty skarbowej za każdego mocodawcę. Osoby będące najbliższą rodziną są zwolnione z uiszczania opłaty. Do tego jeszcze mogą dojść koszty wydania mapy zasadniczej do wydania warunków zabudowy – od kilkunastu do nawet 200zł za egzemplarz. W zależności od wielkości naszej działki i obszaru analizy. Ile dokładnie potrzebujecie egzemplarzy to musicie się dowiedzieć w własnej gminie. Ja spotkałem się od 1 do 3 egzemplarzy dołączanych do wniosku.
Za wypis i wyrys z MPZP, jeśli złożycie wniosek do Urzędu, będzie kosztował ok. kilkadziesiąt złotych. Za pobranie ze stron urzędu gminy bezpłatne.

To na dziś wszystko. Jutro wrzucę drugą część z opisem drugiego etapu wyłączenia z produkcji rolnej wraz z przykładowymi opłatami z tego tytułu.
Jeżeli ktoś zauważy jakiś błąd to proszę o zwrócenie uwagi. Z góry przepraszam, że jeśli zostało coś chaotycznie lub niezrozumiale napisane. Miałem mało czasu, a chciałem szybko się z tym uporać.

Pozdrawiam
Majsterzyna

#domyszkieletowe #budownictwo #budowadomu #budowa #budowlanka #dom #budujzwykopem #nieruchomosci